ทำเนียบคนเก่ง

ครูเฟิร์สและทีมงาน The Guru First ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่าง ๆ ตามที่ตั้งใจเอาไว้ ได้สำเร็จนะครับ

สอบติด โรงเรียนดัง ครูเฟิร์ส TheGuruFirst

สอบเข้า ม.1

ชื่อ - นามสกุลระดับชั้นสถาบันที่สอบติดหมายเหตุ
สาธิดา พุดสโต (ลูกครูเฟิร์ส)สอบเข้า ม.1

รร.กาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม (EP)

ปี 64
สาธิดา พุดสโต (ลูกครูเฟิร์ส)สอบเข้า ม.1

รร.สวนกุหลาบนนทบุรี (GIFTED)

ปี 64
ณัฐดนัย บุญประเสริฐสอบเข้า ม.1โพธิสารพิทยากร (IEP)ปี 64
ราเมศวร์ เฟื่องฟุ้งสอบเข้า ม.1

รร.เทพศิรินทร์ (GIFTED)

ปี 64
ปพิชญา อ้วนแก้วสอบเข้า ม.1

รร.โยธินบูรณะ

ปี 64
อภิญญารัตน์ อุตซีสอบเข้า ม.1

รร.สามเสน

ปี 64
พิชญณัฐ กองทองสอบเข้า ม.1

รร.หอวัง

ปี 64
สิริกร พราวพันธุ์สอบเข้า ม.1

รร.หอวัง

ปี 64
เปภัสราภร ศรสินชัยสอบเข้า ม.1โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมปี 64
เปภัสราภร ศรสินชัยสอบเข้า ม.1โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี Gifted วิทย์ปี 64
ณญาดา ฉิมฉลองสอบเข้า ม.1โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมปี 64
ณญาดา ฉิมฉลองสอบเข้า ม.1โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี Gifted คณิตปี 64
วสวัตติ์ วรรณไทยสอบเข้า ม.1โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมปี 64
วสวัตติ์ วรรณไทยสอบเข้า ม.1โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี Gifted วิทย์ปี 64
วสวัตติ์ วรรณไทยสอบเข้า ม.1โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงปี 64
ธนวัฒน์ ตริบุณฑริกสอบเข้า ม.1โรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ เพชรบุรีปี 64
ธนวัฒน์ ตริบุณฑริกสอบเข้า ม.1โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี Gifted คณิตปี 64
ธนวัฒน์ ตริบุณฑริกสอบเข้า ม.1โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงปี 64
ภูมิภัทร หมู่เย็นสอบเข้า ม.1รร.กาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม (GIFTED)ปี 64
ภูมิภัทร หมู่เย็นสอบเข้า ม.1รร.เทพศิรินทร์นนทบุรี (MSEP)ปี 64
ศุภณัฐ พลายแก้วสอบเข้า ม.1รร.กาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม (GIFTED)ปี 64
ศุภณัฐ พลายแก้วสอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (GIFTED)ปี 64
ศุภณัฐ พลายแก้วสอบเข้า ม.1Pretest รร.สวนกุหลาบนนทบุรี ที่ 2ปี 64
ศุภณัฐ พลายแก้วสอบเข้า ม.1Prestest รร.หอวัง ที่ 30ปี 64
ศุภณัฐ พลายแก้วสอบเข้า ม.1pretest รร.เทพศิรินทร์นนทบุรี ที่ 8ปี 64
พิชญณัฐ กองทองสอบเข้า ม.1โรงเรียนหอวังปี 64
พิชญณัฐ กองทองสอบเข้า ม.1โรงเรียนสิรินธราชวิทยาลัย นครปฐมปี 64
รีนัวว์ ทวีโชติดิลงวงค์สอบเข้า ม.1สวนกุหลาบ นนทบุรีปี 64
ญาดา ลิ้มศุภรัตน์สอบเข้า ม.1สวนกุหลาบ นนทบุรีปี 64
ภัคภิญญา ไชยสอนสอบเข้า ม.1สวนกุหลาบ นนทบุรีปี 64
สุวพิชญ์ ฉิมสุขสอบเข้า ม.1รร.พนัสพิทยาคาร ห้อง สสวท smeปี 64
ตรีวัชร ตรีบำเพ็ญสอบเข้า ม.1ชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรีปี 64
ภัทรพล ชินธนเศรษฐ์สอบเข้า ม.1ชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรีปี 64
ธัญญภัทร แก้วเมฆสอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี EPปี 64
เบญญาภา แก้วเมฆสอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี EPปี 64
วรินทร เวชกุลสอบเข้า ม.1มัธยมประชานิเวศน์ ห้อง BP สองภาษาปี 64
กษิรา สิงหะสอบเข้า ม.1รร.สาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เทพสตรี ลพบุรีปี 64
กาญจน์เกล้า บุญส่งสอบเข้า ม.1เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีปี 64
ณัฐพัชร์ รัตนไพบูลย์สอบเข้า ม.1เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีปี 64
พิชญ์นรี ด่วนตระกูลศิลป์สอบเข้า ม.1เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีปี 64
กนกขวัญ คล้ายจิตสกุลสอบเข้า ม.1เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีปี 64
ภัทรพล เกิดมาลัยสอบเข้า ม.1เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีปี 64
ธมลวรรณ คูณจันทึกสอบเข้า ม.1เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีปี 64
ธนกฤต เพ็ชรรัตน์สอบเข้า ม.1พนัสพิทยาคาร จ. ชลบุรีปี 64
ธีรภัทร์ เรืองปานสอบเข้า ม.1พิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลกปี 64
อุดมธรรม อรรตบุตรสอบเข้า ม.1ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานีปี 64
ณิศวรา เศรษฐ์วรนัฐสอบเข้า ม.1ราชินีบูรณะ นครปฐมปี 64
กวิสรา พิมพ์ภาสอบเข้า ม.1เตรียมอุดมพัฒนาการ สุวรรณภูมิปี 64
อรุษ อนุเคราะห์สอบเข้า ม.1สิรินธร สุรินทร์ปี 64
ศศิวัฒน์ ผลาภรณ์สอบเข้า ม.1โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี Gifted คอมปี 64
เทพทัต สุขรุ่งเจริญสอบเข้า ม.1โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงปี 64
บุณยกร กองทองสอบเข้า ม.1โรงเรียนสิรินธราชวิทยาลัย นครปฐมปี 64
ธนกร พงศาชลากรสอบเข้า ม.1โรงเรียนสิรินธราชวิทยาลัย นครปฐมปี 64
รวิสรา สันทองสอบเข้า ม.1โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม Chinese Programeปี 64
พิชามญช์ ประโลมสอบเข้า ม.1โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงปี 64
พิมพ์ชนก ปิตาทะสังข์สอบเข้า ม.1โรงเรียนนารีวุฒิ IEPปี 64
กมลชนก คชาวงษ์สอบเข้า ม.1โรงเรียนนารีวุฒิปี 64
พิชชาพร ล้อดีสอบเข้า ม.1โรงเรียนนารีวุฒิปี 64
ศศิพิมล ธีรพัฒนพิสิฐสอบเข้า ม.1โรงเรียนนารีวุฒิ IEPปี 64
ด.ช.ณัชพล เอมโอษฐ์ (กันต์)สอบเข้า ม.1โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงปี 64
อิทธิโชติ พุดสโต (อิทธิ) สอบเข้า ม.1

มหาวิทยาลัยราชภัฎสาธิตสวนสุนันทา EP และ รร.สวนกุหลาบนนทบุรี (GIFTED)

ณัฐวดี บุญสิน (ไหม)สอบเข้า ม.1

รร.ศึกษานารี (GIFTED) และ รร.สตรีวิทยา

ปุญญิสา กิจเพชร (ปีตาร์)สอบเข้า ม.1

รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (GIFTED) และ รร.โยธินบูรณะ

อภิวัชร์ สุขะเต (ณัฎฐ์)สอบเข้า ม.1รร.สามเสนวิทยา
แอลไบร์ท ธีรกานต์ ลี (แอลไบร์ท)สอบเข้า ม.1รร.สตรีวิทยา
ปัฐวีร์ เปี่ยมทองคำพัฒนะ (ปลื้ม)สอบเข้า ม.1รร.เทพศิรินทร์
ด.ช.รวิน เดชอาคมสอบเข้า ม.1รร.โพธิสารพิทยากร (EP)ปี 63
ด.ช.ปฏิปัน คําจันทร์สอบเข้า ม.1รร.บดินทรเดชา 2 (GIFTED)ปี 63
ณภัศญ์กร รักกะเปา (ถั่วพู)สอบเข้า ม.1รร.สวนกุลหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ณภัทร เลิศไกร (ปุณณ์)สอบเข้า ม.1รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
พิชเญศ แสนลัง (ใบบัว)สอบเข้า ม.1รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ด.ญ.ชนากานต์ บุญพามีสอบเข้า ม.1รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร และ รร.สิรินธรราชวิทยาลัย หลักสูตร สควท.ปี 63
ด.ญ.นภาดา วังมะนาวสอบเข้า ม.1รร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงปี 63
ด.ช.ชิติพัฒธ์ อภิวัฒน์ตั้งสกุลสอบเข้า ม.1รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร และ รร.พระปฐมวิทยาลัยปี 63
ด.ช.ณัฐภัทร อายุยงค์สอบเข้า ม.1รร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และ รร.สิรินธรราชวิทยาลัยปี 63
ด.ญ.ปทิตตา เจติยวรรณสอบเข้า ม.1รร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี แผนก Giftedปี 63
ด.ญ.วรรณรดา พิพัฒน์จักราภรณ์สอบเข้า ม.1รร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรีปี 63
ด.ช.ชวิน ทองขาวสอบเข้า ม.1รร.วิสุทธรังสี แผนกโครงการพิเศษ ESMTEปี 63
ด.ช.พีรพัฒน์ แสงเงินสอบเข้า ม.1รร.วิสุทธรังสี แผนกโครงการพิเศษ ESMTEปี 63
ด.ช.ภูริช อยู่พูลสอบเข้า ม.1รร.สิรินธรราชวิทยาลัย แผนก Chinese Programปี 63
ด.ญ.ทักษอร จิรเจษฎาสอบเข้า ม.1รร.สิรินธรราชวิทยาลัย แผนก English Programปี 63
ด.ญ.ศุภิสรา พิสิฐมณีโรจน์สอบเข้า ม.1รร.พระปฐมวิทยาลัยปี 63
ด.ญ.วินนา สาวิวัฒน์สอบเข้า ม.1รร.ราชโบริกานุเคราะห์ แผนก English Programปี 63
ด.ช.ภาณุเทพ ศรีมงคลสอบเข้า ม.1รร.วิสุทธรังสีปี 63
ปรัชญ์ศร มีสม (ริว)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมฯ นนทบุรี
พงศภัค พรหมดวง (อาร์ต)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมฯ นนทบุรี
วัศผล ปาลาเล (จั้ม)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมฯ นนทบุรี
ภัชริยา ธีระพันธุ์พิเชฎ (อ้อน)สอบเข้า ม.1รร.พะเยาพิทยาคม จ.พะเยา
ธิญาดา เทียนมแสน (ขวัญข้าว)สอบเข้า ม.1รร.นารีรัตน์ จ.แพร่
สมภัสสร สรวมชีพ (หนูดี)สอบเข้า ม.1รร.ตราษการคุณ จ.ตราด
กฤติมา ทับไทย (จ๋า)สอบเข้า ม.1รร.เมืองกระบี่ EIS จ.กระบี่
ภูมิศักดิ์ รักษาชนม์ (ภูมิ)สอบเข้า ม.1รร.ร้อยเอ็ดวิทยา EIS จ.ร้อยเอ็ด
ด.ญ.ศุภิสรา ตันพงษ์สอบเข้า ม.1รร.นารีวุฒิ แผนก IEPปี 63
ด.ช.กัณตพัฒน์ เจนวีรวัฒน์สอบเข้า ม.1รร.สารสิทธิ์พิทยาลัย แผนก IPปี 63
ด.ช.ทัชณัต ชมอินทร์สอบเข้า ม.1รร.สารสิทธิ์พิทยาลัย แผนก IPปี 63
ด.ช.ชินดนัย ต้นสอนสอบเข้า ม.1รร.สารสิทธิ์พิทยาลัย แผนก IPปี 63
ด.ช.สุนิติ ดวงแก้วสอบเข้า ม.1รร.สารสิทธิ์พิทยาลัย แผนก IPปี 63
ด.ช.เศรษฐวุฒิ ตนากรสอบเข้า ม.1รร.สารสิทธิ์พิทยาลัยปี 63
ด.ญ.ชญานิศ ทองเจริญสอบเข้า ม.1รร.รัตนราษฎร์บำรุงปี 63
พัณณวัฒน์ มีสวัสดิ์ (น้องเอ๋ย)สอบเข้า ม.1รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สอบเข้าอันดับ 9 โอเน็ตเลข 100 เต็ม
อิทธิวัฒน์ ว่องกิตติพงษ์ (น้องเซฟ)สอบเข้า ม.1รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยสอบเข้าอันดับ 24
ทองมกุฎ สุธรรมโกศล (น้องเก็ต)สอบเข้า ม.1รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
กฤตคุณ วัฒนมงคลศรี (น้องบีม)สอบเข้า ม.1รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
สุชัญญา ยินบัว (น้องจูเนียร์) สอบเข้า ม.1รร.สตรีวิทยา
วรกต ขำสุวรรณ์สอบเข้า ม.1รร.เทพศิรินทร์ (ห้อง MEP)
จิรภัทร สวนมะลิสอบเข้า ม.1รร.โยธินบูรณะ (EP)
นภัสสร มีศรีผ่อง (น้องน้ำผึ้ง)สอบเข้า ม.1รร.โพธิสารพิทยากร (EP)
พัทธนันท์ เอกสกุลไพบูลย์ (น้องมายด์)สอบเข้า ม.1รร.โพธิสารพิทยากร (EP)
ปิ่นมนัส ทิพย์ธารทอง (น้องนัท)สอบเข้า ม.1รร.โพธิสารพิทยากร (EP)
พศิกัณฑ์ ธีระเสถียรสอบเข้า ม.1รร.สตรีวิทยา 2
ภาสินี ทองจินดา (น้องมุก)สอบเข้า ม.1รร.สตรีวิทยา 3
พัณณวัฒน์ มีสวัสดิ์ (น้องเอ๋ย)สอบเข้า ม.1รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (SM)
ปุณยวีร์ อัศวกิตานนท์ (น้องมินทร์) สอบเข้า ม.1รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (ภาคภาษาอังกฤษ)
อรปรียา อิ่มน้อยสอบเข้า ม.1รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ณฐวรรธน์ น้อยสินสอบเข้า ม.1รร.สวนกุหลาบรังสิต (EP)
ณัฐนิชา ชาดิษฐ์ (น้องมิ้นท์)สอบเข้า ม.1รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
นภัสชล มรรคผลสมบัติสอบเข้า ม.1รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ. นครปฐม (GIFTED)
บัณฑิตา ตะเพียนทองสอบเข้า ม.1รร.เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมถ์
ลภัสรดา สักกามาตย์สอบเข้า ม.1รร.เบญจมราชูทิศราชบุรี (GIFTED)
ไกรสิทธิ์ เกิดทรัพย์สอบเข้า ม.1รร.เบญจมราชูทิศราชบุรี (GIFTED)
มณฑวรรษ ถนอมชาติสอบเข้า ม.1รร.เบญจมราชูทิศราชบุรี (GIFTED)
ณัฐกรณ์ ลิ้มรัตนพันธ์สอบเข้า ม.1รร.เบญจมราชูทิศราชบุรี (GIFTED)
กัลยกร ทิพย์มัจฉาชัยสอบเข้า ม.1รร.เบญจมราชูทิศราชบุรี (GIFTED)
นาวิน สาวิวัฒน์สอบเข้า ม.1รร.เบญจมราชูทิศราชบุรี
คุณหญิง สวัสดีแสนสุขสอบเข้า ม.1รร.สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณัฐกรณ์ ลิ้มรัตนพันธ์สอบเข้า ม.1รร.สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
วริษฐา ธนะศิวาทรัพย์ (น้องหลิว)สอบเข้า ม.1รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปวิชญา สว่างโรจน์ (น้องธัญ)สอบเข้า ม.1รร.สาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน (EP)
นภสร นนทเบญจวรรณสอบเข้า ม.1รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รัฐศาสตร์ ปรีชานุมาศ (น้องซูกัส)สอบเข้า ม.1รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิมพ์วิภา ภัทรศฤงคาร (น้องขนุน)สอบเข้า ม.1รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ธีร์ธวัช ชวพงษ์พานิชสอบเข้า ม.1รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภรฎา เกรียงทวีชัยสอบเข้า ม.1รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ทิตตินันท์ เจริญศักดิ์สอบเข้า ม.1รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปริยากร บัวเบาสอบเข้า ม.1รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รวินทร์ สุขเสน (น้องกอล์ฟ)สอบเข้า ม.1รร.สาธิตราชภัฎมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา (EP)
สุชัญญา ยินบัว (น้องจูเนียร์) สอบเข้า ม.1รร.สาธิตราชภัฎมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา (EP)
จิรภัทร สวนมะลิสอบเข้า ม.1รร.สาธิตราชภัฎมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
ธนาชัย น้อยจีนสอบเข้า ม.1รร.สิรินธรราชวิทยาลัย (GIFTED) จ.นครปฐม
ศิวกร ปิ่นทอง สอบเข้า ม.1รร.สิรินธรราชวิทยาลัย (GIFTED) จ.นครปฐม
ปิ่นปัก คูหะธรรมคุณสอบเข้า ม.1รร.สิรินทรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
พิมพ์พลับพลา ฤทธิ์คงสอบเข้า ม.1รร.พระปฐมวิทยาลัย
วิไลลักษณ์ นําเจริญวงศ์สอบเข้า ม.1รร.สตรีนนทบุรี
ธนดล ชาครียสกุล(น้องเก่ง)สอบเข้า ม.1รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เพชรบุรี
ณัฐการ พรรคเจริญสอบเข้า ม.1รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เพชรบุรี
พชร มัสมีสอบเข้า ม.1รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เพชรบุรี
ชวิศ พรหมนอกสอบเข้า ม.1รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.บุรีรัมย์คณิต โอเน็ต 100 เต็ม
ฐิติชญา เจียมจงวัฒนาสอบเข้า ม.1รร. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ศิวกร ปิ่นทองสอบเข้า ม.1รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
สุภานัน ไชยราชสอบเข้า ม.1รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง
พิชญธิดา พงศบุษสอบเข้า ม.1รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง
ชวิศา ชัยพรสอบเข้า ม.1รร.สตรีนนทบุรี (EP)
ธัชพล เรืองวงศ์โรจน์ (น้องนีโอ)สอบเข้า ม.1รร.สุรศักดิ์มนตรี (GBP)
พิชชาพร พิลัยสอบเข้า ม.1รร.อํามาตย์พานิชกุล (EP) จ.กระบี่
ณัฐพัชร์ โพธิเสนสอบเข้า ม.1รร.ยโสธร พิทยาคม (AP)
โกลัญญา รุ่งวาว (น้องต้นข้าว)สอบเข้า ม.1รร.เทพศิรินทร์ จ. นนทบุรี (MSEP)
กันตา ศิริอริยะ (น้องทรัพย์)สอบเข้า ม.1รร.เทพศิรินทร์ จ นนทบุรี (MEP)
บวรภัค พวงทองสอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ. นนทบุรี (GIFTED)
พีรพงศ์ พงษ์วิจิตรสอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ. นนทบุรี (GIFTED)
ธนกฤต บุญขยาย (น้องเฟิร์ส)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ. นนทบุรี (GIFTED)
ฟสีกร สีเที่ยงธรรมสอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ.นนทบุรี
ณัฏฐวรรณ์ ชื้นมาลัยสอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ.นนทบุรี
พิมพ์ชญาดา ก๋องคําสอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ.นนทบุรี
นรีวไล วาศนาสอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ.นนทบุรี
ศุภวิชญ์ ดำรงวัฒนะ (น้องไนซ์)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ.นนทบุรี
จิรัชญา ปะวะสาร (น้องจ๊ะจ๋า)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ.นนทบุรี
ภานุวิชญ์ นุชเนตร (น้องอาร์ม)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ.นนทบุรี
ณัฐธิดา คงมั่น (น้องพลอย)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ.นนทบุรี
พิชชานันท์ สาพิทักษ์ (น้องเนย)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ จ.นนทบุรี
สุทธิดา จันทรัตน์ (น้องโย)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ นนทบุรี
มลธิชา วรบุตร (น้องไนซ์)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ชัญญานุช กฤษณะนาวิน (น้องฝ้าย)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
พิริยา ขาวสอาด (น้องพิม)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
สรวีย์ จีนตอัจริยะ (น้องเกรท)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ศิริวรรณ บัวระยับ (น้องหงส์)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
นราวิชญ์ บุญเรือง (น้องอิก)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
วัชรพล ตันติยะบุตร (น้องมิกซ์)สอบเข้า ม.1รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
จิรภัทร มหาพิรุณ (น้องอะตอม)สอบเข้า ม.1รร.เทพศิรินทร์นนทบุรี(MEP)
สุลจิตา ขุนอินทร์ (น้องฟาเรีย)สอบเข้า ม.1รร.เทพศิรินทร์นนทบุรี
พิญญา แสงสุข (น้องแก้ม)สอบเข้า ม.1รร.เทพศิรินทร์นนทบุรี
ศิรภัทร ก้อนนาคสอบเข้า ม.1รร.มหรรณ (GIFTED)
ภรฎา เกรียงทวีชัยสอบเข้า ม.1รร.ราชโบริกานุเคราะห์ (EP)
สุภานัน ไชยราชสอบเข้า ม.1รร.รัตนราษฎร์บํารุง (GIFTED)
อชิระ เรืองอมรวิวัฒน์ (น้องอาฮัว)สอบเข้า ม.1รร.สตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ (ห้อง โครงการ)คณิต โอเน็ต 100 เต็ม
ชวิศ พรหมนอกสอบเข้า ม.1รร.ชัยภูมิ ภักดีชุมพล (SMTE)คณิต โอเน็ต 100 เต็ม
นาวิน สาวิวัฒน์สอบเข้า ม.1รร.รัตนราษฎร์บํารุง (GIFTED)
อติวิชญ์ ว่องวุฒิชัยชาญสอบเข้า ม.1รร.รัตนราษฎร์บํารุง (GIFTED)
พนิตสรณ์ จิรังรักษ์วัฒนาสอบเข้า ม.1รร.ราชโบริกานุเคราะห์ (EP)
กันตา พันทิพย์ศักดิ์สอบเข้า ม.1รร.นารีวุฒิ (SME)
ภัทรดนัย มาดาสอบเข้า ม.1รร.นครสวรรค์
พรรวินท์ เสริมทรัพม์สอบเข้า ม.1รร.ประจวบวิทยาลัย
ซาห์รุก มะหะหมัดสอบเข้า ม.1รร.รัตนราษฎร์บํารุง
ศิวกร คําไพเราะ (น้องเกียร์)สอบเข้า ม.1รร.อู่ทอง (Smart Class)

สอบเข้า ม.4

ชื่อ - นามสกุลระดับชั้นสถาบันที่สอบติด

อัศวิน ชีวะพันธ์สมพงษ์

สอบเข้า ม.4

โครงการเรียนดี ยุพราช วิทยาลัย / สอบติดทุนโครงการ วมว สาธิต ม.พะเยา / โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โครงการ smart yrc 

ณฐวรรธน์ น้อยคำสิน

สอบเข้า ม.4

รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ห้อง gifted

พงศภัค ฉิมสุข 

สอบเข้า ม.4

รร.สาธิต พิบูลบำเพ็ญ ม.บูรพา

พัณณวัฒน์ มีสวัสดิ์สอบเข้า ม.4รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (GIFTED SCIENCE)
พิชชาภา ทนศิริรัตนา (น้องเบอร์ลิน)สอบเข้า ม.4รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (STEM) ม.4
กีรติกา กิจเพชรสอบเข้า ม.4รร.โยธินบูรณะ
กานต์ กรแก้ววัฒนกุลสอบเข้า ม.4รร.สาธิต มหาวิทยาลัยบูรพา (SAM)
คุณชาย สวัสดีแสนสุขสอบเข้า ม.4รร.สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
สหัสณัฎฐ์ ปัญญานวรานุกูลสอบเข้า ม.4รร.สาธิต มศว ประสานมิตร
นภัสสร ศิริราชากูล (น้องเมจิ)สอบเข้า ม.4รร.สาธิตราชภัฎนครปฐม
พัทธนันท์ เอกสกุลไพบูลย์ สอบเข้า ม.4รร.มัธยมสาธิตฯบ้านสมเด็จฯ
จิรภัทร เขียวนิลสอบเข้า ม.4รร.กาญจนาภิเษก จ.นครปฐม (EP)
อติวิชญ์ มาฆะวงศ์ (น้องเฟิร์ส)สอบเข้า ม.4รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (วิทย์-คณิต)
วิรชดา เชาวทัต สอบเข้า ม.4รร.ราชินี นครปฐม
กานต์ กรแก้ววัฒนกุลสอบเข้า ม.4รร.จุฬาภรณ์ จ.เพชรบุรี
ปุญยวีร์ ลักษณะกุลสอบเข้า ม.4รร. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พัทธนันท์ เอกสกุลไพบูลย์ สอบเข้า ม.4รร. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พงศ์พิสุทธิ มูลทองชุนสอบเข้า ม.4รร. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สหัสณัฎฐ์ ปัญญานวรานุกูลสอบเข้า ม.4รร. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พรีรมล เอี่ยมชมนาคสอบเข้า ม.4รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ นนทบุรี (GIFTED)
สุรพัศ ตั้งบำเพ็ญสุนทรสอบเข้า ม.4รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ นนทบุรี (GIFTED)
บวรพจน์ พวงทองสอบเข้า ม.4รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ นนทบุรี (GIFTED)
ธารินี ศรีมุข (น้องป๊อบ)สอบเข้า ม.4รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
เบญญาภา เทพเสนา (น้องอ้อมขวัญ)สอบเข้า ม.4รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
บวรวิทย์ คงอินทร์ (น้องนิ้ว)สอบเข้า ม.4รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ศีลวัตร ขอเจริญสอบเข้า ม.4รร.ศรีบุณยานนท์
พิราภรณ์ เข็มนาค (น้องแพน)สอบเข้า ม.4รร.รัตนราษฎร์บำรุง (Gifted)
จิดาภา ทองอยู่สอบเข้า ม.4รร.รัตนราษฎร์บำรุง
ฐิติพร อิสระกาญจน์กุล (น้องออม)สอบเข้า ม.4รร.วิสุทธรังสี
กนกวรรณ รุ่งหทัยธรรม (น้องโบว์)สอบเข้า ม.4รร.วิสุทธรังสี

สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ชื่อ - นามสกุลระดับชั้นสถาบันที่สอบติด

พัณณวัฒน์ มีสวัสดิ์ (เรียนตั้งแต่ ป.5)

สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กานต์ กรแก้ววัฒนกุล (เรียนตั้งแต่ ม.1)

สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิชชาภา ทนศิริรัตรา (เบอร์ลิน)สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศรัญญา ทองจินดา (เมย์)สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด มหาวิทยาลัยนวมินราธิราช
อติวิชญ์ มาฆะวงศ์ (เฟิร์ส) สอบเข้ามหาวิทยาลัยวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิศวกรรมเคมี (เสริมภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นันทวุฒิ วุฒิสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร
ณัฐวร นารานิทัศน์สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร
สุทธิชัย วงศ์คำรัตน์ สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เจษฎากร ควรชม สอบเข้ามหาวิทยาลัยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พลวัฒน์ นารานิทัศน์สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาคภูมิ สวัสดีสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ณัฐวร นารานิทัศน์สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิติยา มโหสถนันทน์สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นันทวุฒิ วุฒิสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร
ณัฐวร นารานิทัศน์สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร
สุทธิชัย วงศ์คำรัตน์ สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เจษฎากร ควรชม สอบเข้ามหาวิทยาลัยม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พลวัฒน์ นารานิทัศน์สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาคภูมิ สวัสดีสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ณัฐวร นารานิทัศน์สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิติยา มโหสถนันทน์สอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลูกศิษย์ TGF
ลูกศิษย์ TGF 3
ลูกศิษย์ TGF 2

เข้าใจง่ายมากครับ

ขอบคุณมากค่ะครู หนูดูครูสอนรอบเดียวก็เข้าใจเลยค่ะ ขอบคุณอีกรอบค่ะ

สอนดีมากค่ะ^^

สอนดีมากค่ะชอบเข้ามาดูบ่อย ๆ เวลาคิดไม่ออกก็เข้ามาดู ขอบคุณอาจารย์มากค่ะทำให้เข้าใจมากขึ้นเวลาที่คุณครูถามก็ทำให้ตอบได้ด้วย thank you the gurufirst tutor

เข้าใจมากเลยค่าาาา ขอบคุณค่าาาา

หนูเข้าใจมากเลยค้า

ครูอธิบายเข้าใจมากค่ะ

ช่วยได้เยอะเลยค่ะ ขนาดยังไม่ได้เรียนยังเข้าใจเลย ขอบคุณมากค่ะ

อาจารย์สอนเข้าใจง่ายกว่าครูโรงเรียนหนูอีกนะคะเนี้ย

สอนเข้าใจมากเลยค่ะคุณครู ขอบคุณมากค่ะ

จากที่ไม่เข้าใจมาตลอด ก็มาเข้าใจเพราะอาจารย์สอนคณิตสนุกมากค่ะ แต่ตอนอยู่ ป.5 ไม่เคยชอบเลยเพราะมันยาก พอขึ้น ป.6 และดูอาจารย์สอน มันง่ายมาก ๆ เลยค่ะ

ครูดี ครูเก่งทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นมากใครกำลังมีปัญหาการเรียน อย่าปล่อยผ่านไปนะคะ รีบมาหาครูเฟิร์สด่วน ๆ จ้า

Pin It on Pinterest